Zheleznova 1990 コケ文献データベース14799

提供: 広島大学デジタル博物館
2023年3月30日 (木) 01:47時点におけるStudent08 (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「;No.(コケ文献データベース):14799 ;タイトル:Bryophytes of anthropogenic habitats in Komi ASSR. ;著者名:Zheleznova, G. V. ;雑誌名・書籍名・報…」)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動検索に移動
No.(コケ文献データベース)
14799
タイトル
Bryophytes of anthropogenic habitats in Komi ASSR.
著者名
Zheleznova, G. V.
雑誌名・書籍名・報告書
Kozubov, G. M. (ed.) Vliyanie antropogennykh faktorov na floru i rastitelnost Severa (Trudy Komi Nauchn. Zentra Ural. Otd. Akad. Nauk SSSR, No 108). Syktyvkar, Akad. Nauk SSSR, Ural. Otd., Komi. Nauchn. Centr. 15-27, 1990.
蘚苔類分類区分
NB
キーワード
Habitat. Ecology. Siberia. Russia. USSR. Flora. Book.

ノート

注意事項

  • このデータは蘚苔類研究会(代表:加藤研治)発行の「コケ文献データベース」を用いたものです.
  • このデータの利用は学術用途に限り,他への転用や商用での利用は許可しません.

広島大学 / デジタル自然史博物館 / 植物 / コケ / コケ文献データベース -日本関係分- にもどる