Dobzhansky Ayala Stebbins Valentine 1977

提供: 広島大学デジタル博物館
ナビゲーションに移動検索に移動

Dobzhansky et al. (1977)

  • Dobzhansky, T., Ayala, F. J., Stebbins, G. L. & Valentine, J. W. 1977. Evolution. -xiv + 572 pp. W. H. Freeman & Company, San Francisco.