Akiyama Tsubota 2009

提供: 広島大学デジタル博物館
2016年12月1日 (木) 14:40時点におけるChubo (トーク | 投稿記録)による版 (→‎Akiyama & Tsubota (2009))
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動検索に移動

Akiyama & Tsubota (2009)

  • Akiyama, H. & Tsubota, H. 2009. Symphyodon leiocarpus, sp. nov. (Symphyodontaceae, Musci) from Thailand, classified in the new subgenus Macrothamniopsis. APG: Acta Phytotax. Geobot. 60: 28-37.