Zheleznova Shubina 1997 コケ文献データベース14944

提供: 広島大学デジタル博物館
2023年3月30日 (木) 23:29時点におけるStudent08 (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「;No.(コケ文献データベース):14944 ;タイトル:Bryoflora of the Pechoro-Ilych Biosphere Reserve. ;著者名:Zheleznova, G. V., Shubina, T. P. ;雑誌名・…」)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
ナビゲーションに移動検索に移動
No.(コケ文献データベース)
14944
タイトル
Bryoflora of the Pechoro-Ilych Biosphere Reserve.
著者名
Zheleznova, G. V., Shubina, T. P.
雑誌名・書籍名・報告書
Flora i rastitelnost Pechoro-Ilychskogo Biosphernogo Zapoveclnika, (Degteva, S. V., ed.), pp177-210, Ural. Otd. Ross. Akad. Nauk, Ekaterinburg, USSR, 1997.
蘚苔類分類区分
B
キーワード
Flora. USSR. Book.

ノート

注意事項

  • このデータは蘚苔類研究会(代表:加藤研治)発行の「コケ文献データベース」を用いたものです.
  • このデータの利用は学術用途に限り,他への転用や商用での利用は許可しません.

広島大学 / デジタル自然史博物館 / 植物 / コケ / コケ文献データベース -日本関係分- にもどる